Steve Smith admires Virat Kohli & said “Simply Phenomenal!”

Steve Smith admires Virat Kohli & said “Simply Phenomenal!”